Werkwijze

Streefdoelen
Kinder Company werkt met een streefsysteem. Bij aanvang van het traject worden twee of drie streefdoelen vastgesteld; een voor het kind, een voor ouders/opvoeders en, indien van toepassing, een voor de (voor)school. De streefdoelen zijn uitgangspunten voor het inrichten van het begeleidingstraject. Steeds worden met ouders en/of de (voor-)schoolse setting deze streefdoelen geëvalueerd. Om het streefdoel te monitoren en uiteindelijk te bereiken, maakt Kinder Company gebruik van een kind volgsysteem en een individueel ontwikkelingsprogramma.

Een combinatie van individuele begeleiding binnen een groepssetting
In plaats van het kind enkel een afgepast aantal uren per week individuele begeleiding te geven, kiest Kinder Company ervoor om ook de voordelen van het samen zijn met leeftijdsgenoten te benutten. Met de aandacht en ondersteuning gericht op het individu, in combinatie met het spelen en leren met andere kinderen, kan een kind het geleerde direct toepassen bij leeftijdsgenoten. Inspanning en ontspanning zijn hier met elkaar verweven, zo leren kinderen de hele dag. Kinder Company werkt met een rijk geordende leeromgeving en aan de hand van een helder vast dagschema.

Kind volgsysteem
Met het kind volgsysteem wordt door gerichte en objectieve observaties de ontwikkeling van het kind in kaart gebracht. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en dus ook in zijn eigen tempo zijn ontwikkeling doorloopt. De scores van het kind volgsysteem worden daarom gezien als een indicatie over het verloop van de ontwikkeling en hebben een signalerende functie. Hiermee wordt aangesloten waar mogelijk, en aangevuld waar nodig.

Ontwikkelingsprogramma
De kern van het individuele ontwikkelingsprogramma is actief leren. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met onze professionals en leeftijdsgenoten. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun zelfstandigheid.
De professionals van Kinder Company dragen zorg voor het streefdoel van het kind. Dit betekent dat zij met de uitkomst van het kind volgsysteem, het maximale leerrendement uit het ontwikkelingsprogramma halen en inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Het aanbod

Gericht op het kind
 • Het bieden van een vast ingedeeld dagritme, vaste structuur;
 • Het aanleren algemene basisvaardigheden;
 • Gerichte stimulering en training van ontbrekende vaardigheden;
 • Het bieden van een algeheel individueel ontwikkelingsprogramma gericht op communicatieve-, spraak/taal-, motorische en sociale vaardigheden, het reguleren van emoties en gedrag en het vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Spelobservatie;
 • Ervarend & ontdekkend (betekenisvol) leren, d.m.v. interactieve thema’s;
 • Ontwikkelingsanamnese;
 • Observatie en begeleiding van de ontwikkelingsvoortgang van het kind thuis en op de (voor)school.

Gericht op de ouders
 • Huisbezoek/observatie van het kind in de thuissituatie;
 • Oudergesprekken en kring-bijeenkomsten aan de hand van de methodiek Opstapje;
 • Video interactie begeleiding gericht op contact en communicatie tussen ouder(s) en kind(eren);
 • Specifieke en intensieve ouderbegeleiding/oudertraining, gericht op de hulpvraag en de opvoedstijl van de ouders.

Gericht op de (voorschoolse) opvang of school
 • Advisering aan de leid(st)er of leerkracht van de (voor)school;
 • Specifieke begeleiding/training, gericht op de hulpvraag en de leerstijl van de leid(st)er of leerkracht;
 • Ondersteuning van de leid(st)er of leerkracht van de (voor)school bij het in stand houden en versterken van de geleerde vaardigheden van het kind;
 • Advies en overdracht naar de vervolgsituatie.

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright © 2024 - Kinder-company.nl